Máy Chủ : Thời Gian
=>Hệ Thống Thú Cưỡi<= Hiệu Ứng Đồ Họa Đẹp (Phiên Bản Cấu Hình Cao)
=>Lưu Ý !<= =>Đăng Ký Đúng => Máy Chủ Muốn Chơi
Thông Tin Sever: Season SS6.15
Experiencia: 1000x
Drop: 20%
Level Reset: 400
1 Level : 1 Pont
Giới Hạn Reset Vào 8h Tối : 20 Lần Ngày
Reset auto: reset auto Không Cần Mở máy
Hệ thống Treo cửa Hàng Off: Tính Năng Mix Item Đa Dạng

Chia Sẻ Nhận Code VIP: Luôn Luôn Hỗ Trợ Tân Thủ

Link Đăng Ký
Link Tải Google Link tải ybshare Link Tải Mega
Máy Chủ : Bất Diệt
=>Không Thú Cưỡi<= =>Không Hiệu Ứng<= (Phiên Bản Cấu Yếu)
=>Lưu Ý !<= =>Đăng Ký Đúng => Máy Chủ Muốn Chơi
Phiên Bản Game: Season SS6.15
Open Beta: 19/11/2020 (13h) Chia sẻ Nhận 200k WCionc
Experiencia: 1200x
Drop: 20%
Level Reset: 400
1 Level : 1 Pont
Giới Hạn Reset Vào 8h Tối : 20 Lần Ngày
Reset auto: reset auto Không Cần Mở máy
Hệ thống Treo cửa Hàng Off: Tính Năng Mix Item Đa Dạng

Train Nhận Wcionc Train Nhận Goblin
Chia Sẻ Nhận Code VIP: Luôn Luôn Hỗ Trợ Tân Thủ

Link Đăng Ký
Link Tải Google Link tải ybshare Link Tải Mega
Máy Chủ Sắp Ra Măt 2
Phiên Bản Game: Season SS6.15
Experiencia: 1000x
Drop: 20%
Level Reset: 400
1 Level : 1 Pont
Giới Hạn Reset Vào 8h Tối : 20 Lần Ngày
Reset auto: reset auto Không Cần Mở máy
Hệ thống Treo cửa Hàng Off: Tính Năng Mix Item Đa Dạng

Chia Sẻ Nhận Code VIP: Luôn Luôn Hỗ Trợ Tân Thủ

Link Đăng Ký
Link Tải Google Link tải ybshare Link Tải Mega